Lập cam kết bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường
I. Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường:
1. Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án nhỏ hơn quy định tại Phụ lục của Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
2. Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
3. Căn cứ Thông tư số 26/2011/BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.2. Căn cứ Thông tư số 26/2011/BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

II. Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án;
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) - 0988 409 465 (Ms. Như Thùy)

Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com

Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại

Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại

xử lý nước cấp, công ty môi trường

công ty môi trường, tư vấn môi trường

Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải: Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh Chất thải nguy hại.
Đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Mô tả công việc:
- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.
- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của Doanh nghiệp.
- Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.
- Xác định mã đăng ký của các loại chất thải.
- Soạn công văn, lập thủ tục, hồ sơ Đăng ký chủ nguồn thải cho Doanh nghiệp.
- Trình nộp Sở tài nguyên và môi trường.

Tại sao nên chọn Công Ty Môi Trường Và Phát Triển Thăng Long?
  • Môi Trường Và Phát Triển Thăng Long đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
  • Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
  • Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
  • Giá cả hợp lý
  • Môi Trường Và Phát Triển Thăng Long đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
Quý khách vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) 
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com

Thủ tục lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chăn nuôi, chế biến, nhà hàng, khách sạn......
Vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) - 0988 409 465 (Ms. Như Thùy)

Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com
-----------------------
Thủ tục lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Trình tự thực hiện
- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, nộp tại Bộ phận Một cửa - nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả.
- Bước 2: Phòng Kỹ thuật, Lao động và Môi trường kiểm tra hồ sơ và hoàn tất các thủ tục trình Lãnh đạo ban phụ trách ký Thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận Một cửa
- Bước 3: Cá nhân, tổ chức xuất trình giấy hẹn, nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa - Ban Quản lý các KCN tỉnh
Cách thức thực hiện
Hồ sơ nộp tại: Bộ phận "Tiếp nhận và trả kết quả" Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Một (01) văn bản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại phụ lục 20, Thông tư 01/2012/TT-BTNMT, ngày 16/3/2012.
- Năm (05) bản đề án bảo vệ môi trường đơn giản được đóng quyển, có bìa và trang phụ bìa theo mẫu quy định tại phụ lục 21,Thông tư 01/2012/TT-BTNMT, ngày 16/3/2012; trường hợp cần thiết theo yêu cầu chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo yêu cầu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết
- Thời hạn cấp giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản: Tối đa ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của hai (02) đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; Tối đa hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản của cơ sở nằm trên địa bàn của một (01)đươn vị hành chính cấp huyện.
- Thời hạn cấp giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản không bao gồm thời gian mà chủ cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thường trực đăng ký trong quá trình xem xét hồ sơ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Văn bản xác nhận
Lệ phí:
Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Cấu trúc và  nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có dự án đầu tư (Phụ lục 19a)
Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất (Phụ lục 19b)
Mẫu văn bản đề nghị  xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản (Phụ lục 20)
Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
(Phụ lục 21)
(Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Luật bảo vệ môi trường năm 2005
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ V/v quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ.
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường , cam kết bảo vệ môi trường.
Căn cứ Thông tư số: 01/2011/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trườn đơn giản.